Algemene voorwaardenEventBar B.V.


Algemene voorwaarden EventBar B.V. gevestigd te Lichtenvoorde aan de Koningslinde 15, 7131 MP gedeponeerd onder KvK inschrijfnummer 74008617.


Artikelen: 1. Partijen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “verhuurder”, waarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt bedoeld, zijnde: EventBar B.V., gevestigd te Lichtenvoorde.

1.2 Wordt in deze algemene voorwaarden gesproken over “huurder”, dan wordt bedoeld de wederpartij cq. opdrachtgever van de verhuurder, meer speciaal doch niet beperkt tot een rechtspersoon en/of natuurlijk persoon die in en contractuele relatie tot verhuurder staat in het kader van een gesloten of nog te sluiten overeenkomst. Indien wordt gesproken over een “zakelijk huurder”, dan duidt dat op (a) een natuurlijk persoon handelend in uitoefening van beroep en/of bedrijf, (b) iedere rechtspersoon of (c) andere rechtsvorm.


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle overige rechtsbetrekkingen tussen verhuurder en huurder, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Eventuele voorwaarden van de huurder zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door verhuurder zijn aanvaard.

2.3 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig, vernietigbaar of onredelijk bezwarend zou zijn, dan worden de overige bepalingen niet aangetast. Partijen zullen over de eerstbedoelde bepaling(en) onderling overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, waarbij de strekking van de overeenkomst behouden blijft.


3. Aanbiedingen/offertes

3.1 Alle aanbiedingen/offertes van verhuurder zijn vrijblijvend.

3.2 Eventueel door verhuurder verstrekte informatie over de te verhuren zaken is uitsluitend indicatief van aard, waaraan de huurder geen rechten kan ontlenen.


4. Overeenkomst en uitvoering opdracht

4.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verhuurder. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van verhuurder, dan wel uit het feit dat verhuurder is aangevangen met de uitvoering van de overeenkomst.

4.2 Voor het geval meerdere huurders tezamen een overeenkomst aangaan met verhuurder, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk jegens verhuurder voor elke verplichting van de gezamenlijke huurders.


5. Prijzen, betaling en verzuim

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

5.2 Prijsopgaven worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de opdracht geldende prijzen en aanwezige voorraden.

5.3 Verhuurder behoudt zich het recht voor om prijsstijgingen en kostenstijgingen als gevolg van verhoging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten en BTW aan de opdrachtgever door te berekenen. Huurder heeft het recht, mits terstond na kennisgeving van deze prijsverhoging, om de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met een vergoeding van het reeds gepresteerde of geleverde basis van de voor de verhoging geldende prijzen.

5.4 Alle door de huurder verschuldigde bedragen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum indien betaling op rekening is overeengekomen. Verhuurder is bevoegd om ( contante ) betaling te verlangen van huurder voor of terstond na retournering van de gehuurde zaken.

5.5 Indien de huurder een emailadres aan verhuurder kenbaar heeft gemaakt, is verhuurder bevoegd dat emailadres te gebruiken om facturen en daaropvolgende correspondentie digitaal naar te versturen.

5.6 Blijft een huurder in gebreke met de tijdige betaling van het verschuldigde bedrag, dan is de huurder na daartoe te zijn aangemaand, in verzuim en is huurder wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan verhuurder ingevolge de bepalingen der wet.

5.7 Los van hetgeen in het vorige lid is bepaald, is verhuurder van rechtswege gerechtigd om buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 25,00 in rekening te brengen -zonder dat aanmaning noodzakelijk is- in het geval een zakelijk huurder in gebreke blijft met betaling van de factuur binnen de gestelde betaaltermijn. Daarnaast is een zakelijk huurder wettelijke handelsrente verschuldigd aan verhuurder wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde betaaltermijn is voldaan.

5.8 Verhuurder is gerechtigd een aanbetaling van de huurder te verlangen, bij gebreke waarvan verhuurder de uitvoering van de overeenkomst zal kunnen opschorten.


6. Levering en werkcondities

6.1 De kosten van de aflevering van de gehuurde zaken zijn voor rekening van de huurder.

6.2 Het risico van de te leveren goederen gaat op de huurder over bij aflevering van de zaken op de plaats van aflevering.

6.3 De overeenkomst dient te worden uitgevoerd binnen een door partijen overeengekomen termijn, welke termijn nimmer als fatale termijn kan worden beschouwd.

6.4 De huurder is verplicht verhuurder te infomeren over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken nabij, boven, op of in de grond. Het terrein waarop de gehuurde zaken dienen te worden geplaatst dient horizontaal en egaal te zijn.

6.5 Huurder staat ervoor in dat op het moment van afleveren en/of monteren van de gehuurde zaken, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is door voertuigen, heftrucks en/of aanhangers. Voorzieningen die voor een en ander nodig zijn, worden door huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening.


7. Reclameren / aansprakelijkheid verhuurder

7.1 De huurder verplicht zich om, direct bij aflevering of inontvangstneming van de gehuurde zaken, deze zaken te inspecteren op waarneembare en/of functionele schade en/of gebreken. Eventuele schade en/of gebreken dient direct gemeld te worden aan verhuurder. Laat huurder dit na, dan worden de gehuurde zaken geacht te zijn ontvangen in deugdelijke staat.

7.2 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgen/of vermogensschade ( direct of indirect ), hoe ook genaamd, die is ontstaan door niet deugdelijke zaken, waaronder doch niet beperkt tot de kosten en derving van inkomen die verband houden met onderbreking, stilstand en/of opstart van werkzaamheden zijdens huurder.

7.3 Huurder vrijwaart verhuurder tegen eventuele aanspraken van derden die betrekking hebben op de door verhuurder aan huurder verhuurde zaken.

7.4 Indien en voor zover verhuurder jegens huurder toch aansprakelijk mocht zijn, is zij slechts aansprakelijk voor het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekering.

7.5 Iedere aansprakelijkheid van verhuurder vervalt in ieder geval na verloop van twaalf maanden vanaf de schadedatum.


8. Huurperiode

8.1 De duur van de huurovereenkomst -ook wel te noemen: de huurperiode- is in de offerte, overeenkomst en/of in de opdrachtbevestiging vastgelegd.

8.2 De huurperiode vangt in ieder geval aan op het moment dat de gehuurde zaken het terrein van de verhuurder verlaten.

8.3 Aanpassingen van de huurperiode worden, voor zover verhuurder daarmee instemt, zoveel mogelijk schriftelijk met de verhuurder overeengekomen.

8.4 Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode de gehuurde zaken gereinigd en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode (inclusief alle aangeleverde en/of bijgeleverde zaken waaronder sleutels) terug te leveren. In onderlinge overeenstemming kan worden afgesproken dat verhuurder de gehuurde zaken zal bezorgen en/of terug zal halen.

8.5 In geval van terug levering door huurder vindt deze levering alleen plaats tijdens de reguliere werktijden van de verhuurder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


9. Gebruiksvoorschriften

9.1 De huurder is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te (onder)houden.

9.2 De huurder is gehouden de gehuurde zaken overeenkomstig de bestemming te gebruiken en te verzorgen, een en ander met inachtneming van eventuele (gebruiks-)voorschriften en/of instructies van de verhuurder.

9.3 Het is huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De kosten van de, na voormelde toestemming aangebrachte, wijziging of aanpassing van de gehuurde zaken zijn voor rekening van de huurder. De huurder kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoeding van bedoelde kosten of de eventuele waardestijging van gehuurde zaken als gevolg van de wijziging en/of aanpassing. Bij het einde van de huurovereenkomst bepaalt de verhuurder of hij de door de huurder aangebrachte wijzigingen en/of aanpassingen verwijderd wenst, dan wel op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de huurder het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de huurder.

9.4 Eventuele gebreken aan de gehuurde zaken, alsmede schade, diefstal en/of verlies dienen onverwijld, uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld onder opgave van alle bijzonderheden. Huurder is in dergelijke gevallen verplicht om volledige medewerking te verlenen aan eventueel onderzoek door verhuurder dan wel diens verzekeraar.

9.5 Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door, dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en op aanwijzing van, de verhuurder.

9.6 Verhuurder is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van de gehuurde zaken en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt, te controleren. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat de verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het gehuurde wordt verleend.

9.7 Huurder is verplicht de gehuurde zaken zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift, zodat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken. Huurder zal zich ook houden aan de eisen of voorschriften, gesteld door of vanwege nutsbedrijven en eventueel andere bedrijven die belast zijn of worden met de levering met gas, water en elektriciteit en dergelijke en/of het transport en/of de meting daarvan.

9.8 Huurder is verplicht de gehuurde zaken zodanig te gebruiken, dat door of vanwege huurder en door ( het gebruik van ) de gehuurde zaken geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan verhuurder, de buren en verdere omgeving.

9.9 Huurder is verplicht de gehuurde zaken zodanig te gebruiken, dat geen schade aan het milieu, in welke vorm dan ook, zoals uitstoot van stoffen, dan wel bodem-, grondwater-, oppervlaktewater of luchtverontreiniging ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan. Huurder is gehouden hiertegen afdoende voorzorgsmaatregelen te nemen. Bij enig handelen of nalaten in strijd met deze verplichting is huurder jegens verhuurder en derden gehouden tot tijdige, behoorlijke en volledige opruiming van de daardoor veroorzaakte verontreiniging tot het door de desbetreffende regelgeving en door de overheid verlangde niveau en/of door de desbetreffende regelgeving en door de overheid verlangde wijze. Ook is huurder dan jegens verhuurder en derden volledig aansprakelijk voor de door die verontreiniging ontstane schade van verhuurder en derden, met inbegrip van de kosten van eventuele opruiming van de hiervoor bedoelde verontreiniging, door derden, zoals de overheid of verhuurder, in weerwil van de eigen gehoudenheid van huurder tot die opruiming krachtens deze huurovereenkomst.

9.10 Huurder is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door de gehuurde zaken als gevolg van vorst, neerslag, sneeuw, storm, andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage en dergelijke. Indien zich niettemin enige schade als hier bedoeld mocht voordoen, moet huurder verhuurder ervan terstond behoorlijk op de hoogte stellen en is huurder daarvan jegens verhuurder en jegens daardoor getroffen derden volledig aansprakelijk.


10. Andere rechten en verplichtingen huurder

10.1 Huurder heeft zich vóór de totstandkoming van deze huurovereenkomst behoorlijk georiënteerd op de vraag of voor het gebruik van de gehuurde zaken voor de overeengekomen bestemmingen vergunningen en/of ontheffingen benodigd zijn en zo ja, welke. Huurder dient in ieder geval zelf ervoor zorg te dragen dat hij beschikt en vervolgens blijft beschikken over de vergunningen en/of ontheffingen, die in verband met het gebruik van de gehuurde zaken in overeenstemming met die bestemming benodigd mocht zijn of worden. De kosten van een eventuele vergunning cq. vergunningen komen voor rekening van huurder.

10.2 Het is aan huurder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, verboden: a) de gehuurde zaken aan enige derde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, anderszins in enige vorm van gebruik of medegebruik te geven of ( de huur of het gebruik van ) de gehuurde zaken in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon; b) de gehuurde zaken of enig deel daarvan als onderpand op welke wijze dan ook jegens enige derde te gebruiken/verbinden of op andere wijze daarover te beschikken; althans te doen belasten; c) de gehuurde zaken of enige deel daarvan te vervoeren of te doen vervoeren buiten het perceel dan waar de gehuurde zaken zijn geplaatst.


11. Merk gebonden materialen

11.1 Branded ( merk gebonden ) materialen die verhuurder verhuurt, mogen uitsluitend worden gebruikt voor dat betreffende brand/merk. Indien huurder van deze verplichting afwijkt, zijn de daaraan verbonden consequenties volledig voor rekening en risico van de huurder.


12. Annulering

12.1 Indien een huurovereenkomst tot stand is gekomen tussen verhuurder en huurder en de huurder de huurovereenkomst dagen voor aanvang event annuleert, kan verhuurder nakoming van de overeenkomst verlangen dan wel aanspraak maken op de reeds gemaakte kosten als ook op 30% van de uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde huurprijs.


13. Overmacht

13.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan de omstandigheid of omstandigheden die de nakoming van de verbintenis hinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen.

13.2 Onder overmacht aan de zijde van verhuurder wordt in ieder geval verstaan: * schade ten gevolge van natuurrampen, storm, brand en/of andere ongevallen in het bedrijf van verhuurder; * ziekte, ongeval en/of overlijden van een of meer werknemers van verhuurder; * werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt; * gebrek en/of storingen in de middelen van het vervoer, apparatuur, etc. van verhuurder; * niet of niet tijdige levering aan verhuurder door haar (toe)leveranciers; * oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiging hiervan waardoor de levering van de zaken wordt belemmerd.

13.3 In geval van overmacht is verhuurder bevoegd haar verplichtingen uit de overeenkomst -naar haar keuze- geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te ontbinden. Verhuurder is te dien aanzien jegens huurder nimmer aansprakelijk voor enige geleden directe en/of indirecte schade hoe ook genaamd.


14. Weersinvloeden

14.1 Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij (ver)slechte(rende) klimatologische omstandigheden en vooruitzichten, de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te ontbinden, zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. De door verhuurder reeds ter zake ontvangen voorschotten zullen aan de huurder worden terugbetaald onder verrekening van de reeds gemaakte kosten en verschotten. Verhuurder is hierover geen rente verschuldigd.


15. Aansprakelijkheid huurder

15.1 In zoverre in afwijking van de definitie van gebrek in artikel 7:204 BW, en met de daaruit voortvloeiende doorwerking naar het begrip “gebreken” respectievelijk “gebrek” in artikel 7:206 e.v. BW, worden onder deze huurovereenkomst niet als gebreken van gehuurde zaken aangemerkt: a) een staat of eigenschap van de gehuurde zaken of en andere niet aan huurder toe te rekenen omstandigheid, die al bestond bij het aangaan van de huurovereenkomst en voor partijen toen redelijkerwijze waarneembaar was bij een behoorlijke en deskundige inspectie van de gehuurde zaken; b) gebreken aan door huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van de gehuurde zaken en schadelijke gevolgen voor de gehuurde zaken, verhuurder of derden; c) het niet of niet meer beschikken over of een intrekking van enige vergunning en/of ontheffing die in verband met het gebruik van de gehuurde zaken in overeenstemming met de bestemming daarvan krachtens deze huurovereenkomst benodigd mocht zijn of worden; d) de omstandigheid dat krachtens enige benodigde of verkregen vergunning of ontheffing of krachtens enig ander overheidsvoorschrift direct of later in of aan de gehuurde zaken aanpassingen c.q. voorzieningen moeten worden aangebracht met het oog op ( de aard van ) het gebruik van de gehuurde zaken.

15.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor: a) de gevolgen van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van deze huurovereenkomst; b) de gevolgen van gebreken die verhuurder bij het aangaan van deze huuroverkomst niet kende of had behoren te kennen; c) de gevolgen van de in artikel 15.1 onder a) tot en met d) bedoelde aspecten, zowel voor zover verhuurder bij het aangaan van deze huurovereenkomst die aspecten niet kende of had behoren te kennen, als voor zover verhuurder bij het aangaan van deze huurovereenkomst die aspecten wel kende of had behoren te kennen; d) de eventueel aan huurder opkomende schade als gevolg van en latere ter beschikkingstelling van de gehuurde zaken door verhuurder aan huurder tenzij die latere terbeschikkingstelling van de gehuurde zaken aan huurder mocht berusten op eigen opzet op eigen grove schuld van verhuurder zelf.

15.3 Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of op opschorting of verrekening van een verplichting tot betaling of op vernietiging of ontbinding van de huurovereenkomst, indien sprake is van een vermindering van het huurgenot ten gevolge van een of meer gebreken of in 15.1 a) tot en met d) bedoelde aspecten als gevolg van opzet of eigen grove schuld van huurder zelf of om gebreken die huurder bij het aangaan van deze huurovereenkomst kende of had behoren te kennen.

15.4 Gedurende de huurperiode komen alle risico’s van de gehuurde zaken, waaronder het risico van diefstal of verduistering of verlies, voor rekening van de huurder. Huurder zorgt tijdens de huurperiode voor afsluiting van het gebouw, de tent of wagen en/of permanente bewaking teneinde diefstal van de gehuurde zaken te voorkomen.

15.5 Verhuurder draagt zorg voor de verzekering van de verhuurde zaken tijdens de huurperiode tegen de meeste voorkomende schade-evenementen ( op te vragen bij verhuurder ). Het voor deze verzekering geldende eigen risico van € 600,00 bij een schade-evenement komt altijd voor rekening van de huurder. Tijdens de huurperiode ontstane schades met een schadebedrag hoger dan € 600,00 worden altijd gemeld bij de verzekeraar. Tijdens de huurperiode ontstane schades met een schadebedrag lager dan € 600,00 worden niet gemeld bij de verzekeraar en zijn altijd voor rekening van de huurder. De premie voor deze verzekering wordt geheven over de huurprijs van de materialen en wordt door huurder aan verhuurder voldaan. De vervangingswaarde van de beschadigde of verloren gegane zaken ligt hoger dan de huurprijs.

15.6 Artikel 15.5 is niet van toepassing wanneer de huurder zelf een verzekering heeft afgesloten voor de ingehuurde materialen en dit ook kan aantonen.

15.7 Alle lasten en belastingen die ter zake van het gehuurde mochten worden geheven, komen ten laste van huurder. Dit geldt onverschillig of deze lasten en belastingen bij huurder of bij verhuurder worden geïnd. Indien en voor zover deze lasten en belastingen bij verhuurder worden geïnd, is huurder verplicht om deze op eerste schriftelijk verzoek van verhuurder, met bijvoeging van kopieën van de desbetreffende aanslag of heffing of nota en dergelijke, binnen 14 dagen aan verhuurder te voldoen. Ten aanzien van deze verplichting zijn de bepalingen van artikel 5 van overeenkomstige toepassing.


16 Intellectueel eigendom / geheimhouding

16.1 Alle door verhuurder verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de huurder en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verhuurder worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

16.2 Verhuurder en huurder zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


17 Coulance / geen rechtsverwerking

17.1 Indien verhuurder uit coulance of om andere redenen -in eerste instantie- jegens de huurder geen beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze algemene voorwaarden, verwerkt zij daarmede niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van de algemene voorwaarden te doen.


18 Slotbepalingen

18.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is en/of wordt vernietigd, doet dat niets af aan de geldigheid van de andere bepalingen. Dient een bepaling te worden vervangen, dan dient die bepaling zoveel mogelijk dezelfde strekking te hebben als de te vervangen bepaling.

18.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verhuurder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

18.3 De rechter in de vestigingsplaats van verhuurder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft verhuurder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.